Miljø

Valdres Skog har sterkt fokus på miljø

Miljøhensyn ved skogsdrift

Gjennom bransjeprosjektet Norsk PEFC skogstandard har skogbruket, miljøsiden og industrien blitt enig om 27 kravpunkt for å sikre at det tas økologiske og sosiale hensyn. Valdres Skog tar alltid hensyn til disse kravene, og egne interne krav, ved planlegging og utførelse av hver eneste skogsdrift.

Foruten PEFC retter vi oss også etter skogstandaren FSC.

Nedenfor er noen av de viktigste kravene gjengitt.

Brannflater

Brannflater under 5 daa i gammel skog skal bevares urørt i minimum 10 år. På større brannflater skal minst 5 daa av flata bevares urørt i samme tidsrommet.

Miljo ikon

Kantsoner

Det skal bevares en flersjiktet kantsone mot myrer, vassdrag, vann og bebyggelse, og langs bekker som er bredere enn 1 meter og vannførende hele året. Bredden på kantsona varieres etter helning på terrenget, samt kantsonas sjiktning og omgivelser. Enkeltrær kan plukkes i kantsona.

 Kjøring i kantsonen skal ikke forekomme, bortsett fra nødvendig gjennomkjøring til og utkjøring fra hogstfeltet.

 Langs små bekker skal det settes igjen en kantsone med småskog. Kantsonen skal ha en bredde tilsvarende det dobbelte av bekkens bredde på hver side

Stier

Stier og løyper skal holdes frie for kvist og hogstavfall, og kjøring i slike skal unngås mest mulig.

Oljesøl og søppel

Unødig oljesøl i skogen skal ikke forekomme. Alt søppel og brukte deler skal fjernes. Ved oljesøl skal egen prosedyre følges (se maskinfører-håndboka)

Koller og knauser

På lågproduktiv mark, slik som koller og knauser, skal skogbildet bevares.

Evighetstrær og død ved

Det skal i gjennomsnitt settes igjen min.10 stormsterke trær pr 10 daa,helst i klynger og holt. Trærne skal fungere som evighets- eller livsløpstrær. Følgende trær prioriteres:

  • de eldste trærne
  • spesielle trær
  • reirtrær eller beitetrær
  • både dominerende og sjeldne treslag
  • grove ospetær og edellauvtrær
  • tørre lauvtrær
  • høgstubber kan inngå

Ved bruk av hogstmaskin bør en del tørre trær og hulltrær kappes til høystubber

Gjensatte trær som dør, og grove trær som har ligget i mer enn 5 år, bør ikke tas ut. Døde råtnende stammer bør ikke skades.

Kulturminner

Det skal tas hensyn til kulturminner. Det skal ikke kjøres opp i et kulturminner eller i sikringssonen på 5 meter, men trær kan gjerne felles ut av kulturminnet hvis det ikke skader kulturminnet eller sikringssonen. Hogstavfall skal fjernes fra kulturminnet.

Nøkkelbiotoper

Nøkkelbiotoper og nøkkelelement skal spares. Eventuelle uttak av økonomisk verdifulle trær i nøkkelbiotopen kan bare forekomme dersom det ikke forringer biotopen.

Kjøreskader

Terrengtransporten skal foregå slik at det ikke oppstår unødige skader på markdekke. Når det er påkrevd, og senest ved avslutning av drifta, skal stier og løyper ryddes for topp og kvist. Bekker skal ryddes opp slik at de ikke tar nye løp og slik at det ikke oppstår vandringshinder i gytebekker for fisk. 

Kjøreskader i skadeklasse 4 (spor djupere enn 40 cm) skal varsles skogeier. Det samme skal kjørespor i vei som senere kan føre til erosjon eller vanskeliggjøre bruken.

Bekker, grøfter og vann

Bekker, grøfter og vann skal holdes frie for hogstavfall. Diesel ogoljeprodukter skal ikke lagres nærmere enn 50 meter fra drikkevannskilder og gytebekker for fisk.

Varslingsplikt

Hvis det oppdages nye nøkkelbiotoper, nøkkelelement, kulturminner eller andre ting grunneieren bør vite om, skal grunneieren, eller den som representerer ham, varsles.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...